کارت ویزیت

کارت ویزیت

تاریخچه کارت ویزیت میتوان به این صورت بیان نمود که کارت ویزیت ها ماهیتی کامتن متفاوت داشته اند. بلیط های ویزیت برای اولین باربلیطهای ...